تبلیغات
وبلاگ هیگز
Background Color
Slider

ذره ی خدا -- بوزون هیـــگز


جرم ستاره را چگونه اندازه می‌گیرند؟


موضوعات مرتبط : کیهانشناسی و اختر فیزیک,

بنابر قوانین كپلر كه بعدها نیوتن آن را بسط داد هنگامی كه دو جسم به دور یكدیگر می‌گردند زمان تناوب گردششان با افزایش فاصلة بین آنها افزایش می‌یابد و با افزایش مجموع جرم آنها كم می‌شود. بسیاری از ستاره‌هایی كه در آسمان می‌بینیم منفرد نیستند و در مجموعه‌هایی دوتایی به روی یكدیگر می‌گردند از روی زمان تناوب و فاصلة ستاره‌هایی دوتایی می‌توان جرم مجموع آنها را بدست آورد.
اخترشناسان با استفاده از یكی دیگر از قوانین نیوتن می‌توانند جرم هر یك از مؤلفه‌های این مجموعة دوتایی را محاسبه كنند و برای به دست آوردن جرم ستاره‌های منفرد اخترشناسان از مقایسة طیف ستاره با طیف مؤلفه‌های ستاره‌های دوتایی استفاده می‌كنند. با استفاده از این قانون می‌توان جرم ستاره‌ها را از روی طیفشان تخمین زد.

برچسپ ها