تبلیغات
وبلاگ هیگز
Background Color
Slider

ذره ی خدا -- بوزون هیـــگز


تركیبات ستاره‌ها را چگونه اندازه می‌گیرند؟


موضوعات مرتبط : کیهانشناسی و اختر فیزیک,

طیف ستاره‌ها اطلاعات زیادی دربارة تركیبات مواد آنها به اخترشناسان می‌دهد كه در اینجا با دو مسئله مواجهیم: یكی اینكه چه موادی در ستاره وجود دارد و دیگر اینكه نسبت این مواد در ستاره چقدر است بر روی طیف هر ستاره خطوط جذبی و نشری خاصی وجود دارد كه هریك متناظر با یكی از عناصر شناخته‌شده است به این ترتیب از مقایسة این خطوط با خطوط به دست آمده از طیف عناصر مختلف (در آزمایشگاه) می‌توان فهمید كه ستاره از چه عناصری تشكیل شده است اینكه چه میزانی از هر عنصر در ستاره وجود دارد می‌توان از روی شدت خطوط طیفی تعیین كرد. معمولاً هرچه خطوط جذبی تیره‌تر و پهن‌تر باشد نشان‌دهندة این است كه اتمهای بیشتری از‌آن عنصر در ستاره وجود دارد.

برچسپ ها