تبلیغات
وبلاگ هیگز
Background Color
Slider

ذره ی خدا -- بوزون هیـــگز


درخشندگی ستاره‌ها را چگونه اندازه می‌گیرند؟


موضوعات مرتبط : کیهانشناسی و اختر فیزیک,

درخشندگی یا درخشندگی مطلق هر ستاره تمام انرژیی است كه از آن ستاره در هر ثانیه گسیل می‌شود با دیدن ستاره‌ها در آسمان نمی‌توانیم بگوئیم كه كدامیك از همه درخشانتر است زیرا ستاره‌های دورتر، كم‌نورتر به نظر می‌رسد در حقیقت آنچه می‌بینیم درخشندگی ظاهری است. درخشندگی مطلق ستاره از ویژگیهای خود ستاره است.
اساسی‌ترین راه برای تعیین درخشندگی مطلق استفاده از مقایسة فاصلة آنهاست یعنی با استفاده از قدر ظاهری و فاصله ستاره می‌توان درخشندگی آن را اندازه گرفت.
این روش برای اجرام خیلی دور دقت چندانی ندارد این اجرام اغلب در میان گازها و غبارهایی هستند كه جاذب نور آنها هستند و برای محاسبه درخشندگی مطلق این اجرام معمولاً  از روشهای طیفی استفاده می‌كنند. گازها و غبارهایی كه نور مرئی را جذب می‌كنند به بخشهای دیگر طیف (مانند امواج رادیویی) اجازه عبور می‌دهند.

برچسپ ها