تبلیغات
وبلاگ هیگز
Background Color
Slider

ذره ی خدا -- بوزون هیـــگز


دما ستاره‌ها را چگونه اندازه می‌گیرند؟


موضوعات مرتبط : کیهانشناسی و اختر فیزیک,

مقایسه با منحنیهای جسم سیاه (رنگ ستاره):
 در این روش برای سنجش دمای ستاره مقدار نوری كه ستاره در طول موجهای مختلف گسیل می‌كند با منحنیهای پلانك برای اجسام سیاه در دمای مختلف مقایسه می‌شود. دانشمندان سالهاست كه بر مبنای تجربیات آزمایشگاهی و مطالعات نظری درمورد ویژگیهای اجسام تابشگر دریافته‌اند كه ویژگی هر تابش گسیل شده از جسم به دمای آن جسم بستگی دارد تابشی كه از یك تابشگر كامل گسیل می‌شود تابش جسم سیاه نام دارد اصطلاح فوق از این واقعیت گرفته شده است كه جسمی كه تمام تابشهای رسیده را جذب می‌كند و در ضمن تابشگر كاملی نیز هست سطح سیاه كدری دارد. می‌توان با اندازه‌گیری مقدار تابشی كه جسم در تمام طول موجها گسیل می‌كند و مقایسة این مقدار با منحنیهای جسم سیاه دمای آن را تعیین كرد.این منحنیها نخستین بار توسط ماكس پلانك فیزیكدان آلمانی محاسبه و استخراج شدند و غالباً منحنیهای پلانك نامیده می‌شود نخستین بار سنجش دمای جسم با تعیین طول موجی است كه بیشترین مقدار تابش در آن گسیل می‌شود انجام گرفت.
این نقطة ماكزیمم در منحنی تابش كاملاً وابسته به دماست و در واقع با آن نسبت معكوس دارد. جسم هنگامی كه دمای كمتری دارد بیشتر تابش خود را به رنگ قرمز سیر یعنی در ناحیه‌ای از طیف كه طول موج بلندتری دارد گسیل می‌كند و سرانجام هنگامی كه كاملاً داغ می‌شود تابش ماكزیمم آن به طرف انتهای آبی طیف یعنی ناحیه‌ای كه طول موج كوتاهتری دارد انتقال می‌یابد این رنگها نشانگر طول موجهای بیشترین تابش گسیل شده در دماهای مختلف است. اندازه‌گیری دما از روی رنگ ستاره شیوه‌ای به دور از خطا نیست. رنگهای اندازه‌گیری شدة ستارگان نزدیك تقریباً همان رنگهای واقعی آنهاست ولی رنگ ستارگان دوردست تحت تأثیر غبار میان ستاره‌ای قرار می‌گیرد كه از این رو ستارة دوردستی كه كاملاً قرمز دیده می‌شود در واقع ممكن است ستارة بسیار داغی باشد كه در اثر قرمزشوندگی ناشی از غبار میان ستاره‌ای قرمز به نظر می‌رسد.
رابطة استفان بولتزمن كه در آن مقدار انرژی گسیل شده در تمام طول موجها تعیین می‌شود طریقة دیگری برای اندازه‌گیری دمای جسم است.

برچسپ ها