تبلیغات
وبلاگ هیگز
Background Color
Slider

ذره ی خدا -- بوزون هیـــگز


سرعت دوران و حرکت ستاره‌ها را چگونه اندازه‌ می‌گیرند؟


موضوعات مرتبط : کیهانشناسی و اختر فیزیک,

سرعت دوران:
اگر ستاره‌ای را كه دوران می‌كند از هر جهت (به جز در راستای محور دورانش) مشاهده می‌كنیم كه یك لبه‌اش به ما نزدیك می‌شود و لبة دیگرش از ما دور می‌شود بنابر پدیدة دوپلر می‌بینیم خطوط طیفی نوری كه  از لبه دور شونده از ستاره به ما می‌رسد انتقال به آبی و خطوط طیفی طرف دیگر انتقال به قرمز خواهند داشت. اگر ستاره ثابت باشد خطوط طیفی نور آن ثابت خواهند ماند اگر به آرامی حركت كند خطوط طیفی كمی جا به جا می‌شوند و هرچه سرعت بیشتر باشد انتقال هم بیشتر خواهد بود و سپس به این ترتیب از روی میزان جابه جائی خطوط طیفی ستاره می‌توان سرعت دوران آن را اندازه گرفت به طور كلی سریعترین ستاره‌ها، ستاره‌های داغ، آبی، و پرجرم ردة طیفی  O  هستند كه با سرعتی در حدود 300 كیلومتر در ثانیه به دور خود می‌چرخند سرعت چرخش خورشید در منطقة استوای آن در حدود 2 كیلومتر در ثانیه است.
سرعت حرکت:
اگر ستاره‌ای به ما نزدیك و یا از ما دور شود سرعت آن را می‌توان با استفاده از انتقال دوپلری به دست آورد سرعت ستاره در جهت خط دید ناظر را سرعت شعاعی می‌نامند از روی انتقال به سرخ یا آبی طیف هر ستاره می‌توان سرعت حركت ستاره‌ را در جهت خط دید به دست آورد. از میان 50 ستاره همسایة خورشید سرعت شعاعی نیمی از آنها بیشتر از 20 كیلیومتر در ثانیه است یكی دیگر از مؤلفه‌های سرعت ستاره‌ها سرعت مماسی یا سرعت حركت عمود بر خط دید ناظر است این سرعت را می‌توان از روی انتقال دوپلری طیف ستاره به دست آورد سرعت مماسی ستاره را از روی حركت خطی آنها به دست می‌آورند
حركت خاص هر ستاره حركت زاویه‌ای آن در طول یك سال در زمینة آسمان است. ستارة بارناد، بیشترین حركت خاص اندازه‌گیری شده را در بین ستاره‌ها دارد حركت خاص این ستاره 25/10 ثانیة قوسی در هر سال است اگر فاصلة ستاره‌ای معلوم باشد می‌توان از روی حركت خاص آن سرعت مماسی‌اش را اندازه گرفت. اگر سرعت شعاعی و سرعت مماسی ستاره معلوم باشد می‌توانیم سرعت فضایی آن را به دست بیاوریم سرعت فضایی سرعت حركت واقعی ستاره در فضا است.

برچسپ ها